Podvojné účetnictví PUC/WIN

Demoverze programu ke stažení ZDE

Program Podvojné účetnictví (PUC) je určen k vedení podvojného účetnictví na počítačích s operačním systémem MS Windows XP/Vista/7. Program pracuje pod databázovým systémem VFP 9.0 CS SP2, který je součástí dodávky (modul RunTime). Program PUC je možné provozovat jak samostatně, tak jako součást integrovaného systému, kde jsou k dispozici další agendy - pracovníci a mzdy (PAM), skladové hospodářství (SKH), evidence majetku (EVM) a jiné.

Základem PUC je fakturace a podvojné účetnictví a řada pomocných funkcí jako adresáře, evidence pošty, tisky formulářů a příkazů k úhradě a podobně. Program obsahuje různé číselníky včetně účtového rozvrhu a seznamu středisek, které si definuje uživatel podle svých potřeb.

V modulu pro fakturaci je možné vystavovat doklady různých typů (daňový doklad, dobropis, proforma faktura, daňový vrubopis a další). Je možné používat fakturační předpisy pro opakující se operace a je zde možnost vést dvě upomínková a jedno penalizační řízení. U došlých faktur je možné vystavovat příkazy k úhradě, při modemovém spojení na bankovní ústav je možné exportovat příkazy k úhradě do tvaru čitelného pro příslušné komunikační programy.

Program PUC umožňuje pracovat se samostatnými účetními deníky banky, faktur došlých, faktur vydaných, pokladny, deníku účetních dokladů a počátečních zůstatků. Každý z deníků má vlastní číslování dokladů číslem od 1 do max. 99999. Kromě toho jsou v denících jednotlivé doklady rozlišovány ještě podle měsíce (1..12), což umožňuje tisk hlavních knih, rozvahy a výsledovky pro jednotlivé měsíce nebo za období v měsících aktuálního roku. Počet používaných deníků si volí uživatel podle svých potřeb a je možné vést celé účetnictví jen v deníku účetních dokladů. Deníky je možné kdykoliv prohlížet, aktualizovat a tisknout. Hlavní kniha sumarizuje jednotlivé deníky a je možné tisknout knihu aktiv a pasiv, nákladů a výnosů. Knihy jsou členěny podle analytických účtů, příp. i podle středisek v rámci jednoho účtu, a obsahují zůstatky k počátku roku, celkové obraty od počátku roku, jednotlivé obraty a průběžný zůstatek ve zvoleném období, obraty za období a konečný zůstatek od počátku roku. Z hlavní knihy se dále sestavuje přehled o obratech na libovolném účtu, obraty a zůstatky aktiv a pasiv (rozvaha), nákladů a výnosů (výsledovka) a syntetických účtů (předvaha), vše za zvolené období, příp. středisko.

Součástí programu PUC je generátor výkazů (Rozvaha, výsledovka, cash-flow), přiznání DPH a SDPH a rozhraní na e-podání DPH a SDPH.

K disposici jsou také výkazy v plném rozsahu (Rozvaha, Výsledovka, Cash flow a Hodnocení bonity), výkazy přeložené do cizích jazyků (němčina a angličtina) popřípadě výkazy podle cizích zákonných norem (německá Bilanz a Gewinn und Verlust). Pro rozborovou činnost jsou zde také k disposici grafické rozbory a kalkulace nákladů za období (vhodné např. pro stavební firmy).

Další součástí programu jsou služební režimy pro údržbu databází, číselníků a parametrů programu.

Program PUC je dodáván i v síťové versi pro větší firmy, kde je možné zároveň provádět fakturaci, vést knihy pokladny a pošty, provádět zúčtování dokladů a vytvářet výstupní rozbory.